Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa w Ugoszczu

Lokalizacja

woj. kujawsko-pomorskie

pow. rypiński

gm. Brzuze

Adres

Ugoszcz 22

87-517 Brzuze

NIP

892 13 42 231

REGON

001170299

Telefon

(54) 270 11 04

Liczba uczniów

136

Stanowiska

Dyrektor

Ewa Cyrankowska

Status prawny

Szkoła Podstawowa w Ugoszczu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
1.Uchwały z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.)
2.Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej w Ugoszczu
3.Orzeczenia o organizacji Szkoły Podstawowej w Ugoszczu nr 020/6/83 z dn 7/03/1983r.
4.Statutu Szkoły Podstawowej w Ugoszczu
5.Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/202/2017 z dn. 31.08.2017r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ugoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ugoszczu

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kujawsko-pomorski Kurator Oświaty.
Organem prowadzącym dla placówki jest Gmina Brzuze.

Kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

- zapewnienie bezpłatnego nauczania,
- przeprowadzenie rekrutacji uczniów i słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
- realizacja przyjętego szkolnego zestawu programów nauczania z uwzględnieniem podstawy programowej oraz ramowego planu nauczania.

Podstawą funkcjonowania Szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Wójta Gminy Brzuze.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet gminy Brzuze oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.
Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły.

Organy szkoły:
1. Dyrektor (oraz Wicedyrektorzy)
2. Rada pedagogiczna
3. Rada rodziców
4. Samorząd szkolny

Kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej w Ugoszczu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2014 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Cyrankowska
Ilość wyświetleń: 10459
27 października 2017 12:42 (Monika Śpiewakowska) - Aktualizacja lokalizacji na mapie.
27 października 2017 12:41 (Monika Śpiewakowska) - Aktualizacja danych.
27 października 2017 12:36 (Monika Śpiewakowska) - Aktualizacja danych.